Ökad trygghet för de svårt sjuka i Alvesta

Nyheten uppdaterades 2012-01-16 8:41

Jag har jobbat 34 år som legitimerad sjuksköterska och distriktssköterska varav 20 år i Alvesta. Det har varit en fantastisk utveckling från långvård till hemsjukvård som verkligen har varit till gagn för den enskilde.
Men, nu är jag djupt oroad över det som pågår då sjukhuset skär ner vårdplatser vilket innebär att kommunen tar över ansvaret för att vårda de svårast sjuka i hemmet. Antalet tunga vårdtagare ökar, men inte resurserna i motsvarande omfattning.
Samtidigt har socialstyrelsen beslutat om nya nationella mål inom demensvården vilket innebär att medicinsk personal ska jobba mer med handledning av personal och mindre med mediciner. En större arbetsbörda kommer att läggas på medicinalpersonalen vad gäller utredningar om vilken funktionsnivå vårdtagaren har, uppföljningar av läkemedelsinsättningar och handledning av personal. Socialstyrelsen menar också att vården ska vara mer hälsobefrämjande.
Sammantaget innebär förändringarna fler och mer vårdkrävande patienter samt utöver detta utökade arbetsuppgifter för den medicinska personalen, som redan i dag har en mycket hård arbetsbelastning. I förlängningen kan det vara svårt att garantera en säker vård.
Den medicinska utvecklingen har gjort och gör hela tiden stora framsteg men vårdcentralerna brottas med små resurser och fler sjuka som ska vårdas i hemmet.
Situationen blir alltmer komplex och kräver en hög kunskapsnivå på alla nivåer, inte minst på ledningsnivån. Att styra denna komplexa verksamhet utan utbildning inom hälso och sjukvård tror vi inte är lämpligt.
I Alvesta anser övriga partier att verksamhetschefen inte behöver vara sjukvårdsutbildad utan ska ha personliga egenskaper att veta när hon/han bör och kan överlåta ledningsuppgifter till annan för att säkerställa hög patientsäkerhet och kvalitet för vården. Men är detta rimligt att ställa dessa krav då man inte vet hur den medicinska vården ser ut i hemmet eller vilka lagar som gäller? Det är också olämpligt att delegera till den Mediciniskt ansvarige (MAS) då denne fungerar som en revisor. Det är inte bra om man utför den verksamheten som man är satt att bevaka.
Miljöpartiet driver på för en högre kompetens och en hälso- och sjukvårdchef med akademisk utbildning inom området.
Hittills har vi inte fått gehör från andra partier i kommunfullmäktige. Men, här handlar det om god omsorg och säkerhet inom vården så vi kommer att fortsätta följa frågan.

BIRGIT ANDERSSON
Gruppledare
Miljöpartiet Alvesta

Källa: Smålandsposten

Lämna gärna en kommentar