Äldre par ska få bo tillsammans

Nyheten uppdaterades 2011-10-03 14:57

Så länge som det inte är en självklarhet att få bo tillsammans i ett äldreboende behövs det en lagstiftning som säkerställer en sådan möjlighet, skriver bland andra Maria Larsson, barn- och äldreminister.

Att få känna trygghet, värdighet och gemenskap är viktigt för alla som blir äldre och behöver omsorg. Äldreomsorg är inte bara omvårdnad och medicinskt omhändertagande – det handlar också om att äldre personer ska få hjälp och stöd att fortsätta leva sitt liv som de vill.

Många äldre par har levt ihop ett helt liv och vill förstås göra det till livets slut. När den ena maken får så stora omvårdnadsbehov att en flytt till ett äldreboende blir nödvändig händer det att vissa kommuner nekar livskamraten att flytta med. För dem som drabbas av den typen av kommunala beslut uppstår helt naturligt stor oro och förtvivlan.
Socialtjänstlagen är en ramlagstiftning som ger kommunerna stor frihet att göra sina bedömningar. Men med frihet kommer ansvar: Det är svårt att förklara varför vissa kommuner särar på äldre par mot vilja. Vi tror att det finns en väldigt liten förståelse för sådana beslut.

Enligt biståndsparagrafen i socialtjänstlagen har den enskilde rätt till bistånd motsvarande en skälig levnadsnivå. Begreppet skälig levnadsnivå är inte definierat utan ska tolkas individuellt och utgå från den tid man lever i. Uppfattningar kan förändras över tid men vi tror de flesta anser att det är ovärdigt och inhumant att åtskilja äldre människor som delat allt och tänkt göra det till livets slut.

För fem år sedan ändrades so-cialtjänstförordningen så att om två makar eller sammanboende bedöms ha ett behov av särskilt boende, så ska de beredas plats på samma boende. Det var en välkommen förändring, men inte tillräcklig eftersom regeln inte gäller om bara en av makarna har ett behov av särskilt boende. Äldres rätt att bo tillsammans med sin livskamrat bör därför regleras tydligare i lag.

Socialdepartementet har därför remitterat ett förslag med en ändring i socialtjänstlagen. Förslaget innebär att det ska ingå i en skälig levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo, oavsett om personerna har olika omsorgsbehov. I praktiken skulle den föreslagna lagändringen – om den införs – innebära en parboendegaranti.
Regeringens ambition är att ge äldre som så önskar möjlighet att få fortsätta att få bo tillsammans, även om omsorgsbehoven skiljer sig åt.

Så länge som det inte är en självklarhet att få bo tillsammans i ett äldreboende behövs det en lagstiftning som säkerställer en sådan möjlighet. Lagen ska inte stödja beslut som i praktiken gör människor illa och vållar större skador, som sjukdom och ökade omsorgsbehov. Bara vetskapen om att fortsatt parboende är möjligt skulle bidra till ökad trygghet och minskad oro hos äldre par när behoven av service och omvårdnad ökar. Det skulle dessutom öka valfriheten.

De kommuner som idag garanterar möjlighet till parboende ser heller inga problem med detta. Det handlar inte om många par per kommun och i regel krävs endast en flexibel planering. Det medför därför endast marginella kostnader och ett mindre administrativt merarbete för kommunen. Men för det enskilda paret handlar det om livskvaliteten och tryggheten under de sista åren i livet. Det är hög tid att alla kommuner ger äldre möjlighet att bo tillsammans, även om omsorgsbehoven skiljer sig åt.

Maria Larsson (KD)

barn- och äldreminister

Mats Gerdau (M)

socialutskottet

Barbro Westerholm (FP)

socialutskottet

Kenneth Johansson (C)

socialutskottet

Anders Andersson (KD)

socialutskottet

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar