Stärk forskning och utveckling

Nyheten uppdaterades 2012-03-19 13:52

En viktig för att stärka Västra Götalandsregionens är fokus på – på utbildning, forskning och innovation, skriver ?Johnny Magnusson och Gunilla Levén.

Världen genomgår en djupgående förändring. Med en rad nya aktörer främst i Asien, utmanas Europa och Nordamerika inom områden som handel, tillväxt, forskning och utveckling (FoU). Detta är i grunden något positivt eftersom fler människor därigenom kan lyfta sig ur fattigdom, men det ställer samtidigt krav på att vi svenskar utvecklar vår konkurrenskraft så att vi även fortsättningsvis kan stå starka på den internationella arenan.

En viktig byggsten för att stärka vår konkurrenskraft är fokus på kunskapsutveckling – på utbildning, forskning och innovation.
Redan idag görs stora satsningar på FoU i Västra Götaland. Tillsammans med näringslivet stöder Västra Götalandsregionen direkt och indirekt forskning vid universitet och högskolor, i sjukvårdens verksamheter och i företag med nästan en miljard kronor årligen.

Huvuddelen av detta forskningsstöd är riktat mot medicinsk vetenskap. Men trots gott engagemang i stora satsningar och finns behov av att öka långsiktigheten i arbetet och att öka kvaliteten i forskningen ytterligare.

För att inta en ännu mer framträdande roll är vi övertygade om att regionen måste ta ett helhetsgrepp kring arbetet. I en motion har vi från moderat håll därför föreslagit att regionen arbetar fram ett program för en långsiktig forsknings- och innovationsstrategi för Västra Götaland.

Det måste finnas tydliga drivkrafter för kvalitet, och forskningsfinansiärerna bör samverka för att bli effektivare. Forskningen bedrivs idag ofta inom ramen för större forskningsprogram. På så sätt kan forskare med olika specialkompetenser verka tillsammans och nå längre i forskningsresultat.

För att forskningen ska i innovationer och kommersialisering måste resultaten efterfrågas. Framtidens forskning kommer sannolikt att handla om att finna lösningar på stora samhällsutmaningar, att skapa välstånd, hantera klimat- och miljöhot samt finna lösningar för hur vi hanterar den förändrade med en allt större andel äldre människor – inte minst ur ett medicinskt perspektiv.

Regionen tillsatte under vintern 2010 en utredning ledd av förre statsministern Ingvar Carlsson för att göra en översyn av livsvetenskapssektorn och vad som kunde göras för att stärka den. Utredningen pekade ut flera utvecklingsområden och det är viktigt att regionen kan formulera en tydlig strategi för hur arbetet ska utvecklas.

Offentlig innovationsupphandling är inget nytt i Sverige utan har använts av stora statliga bolag för att stimulera innovationer och tillväxt. Västra Götalandsre-?, som är huvudman för sjukvården i regionen, har storlek och kraft att stödja framväxten av nya innovationer och kommersialiseringen av forskningsresultat genom att se över och stärka möjligheterna till innovations- och teknikupphandling inom sjukvården.

Världen förändras i snabb takt. Vi måste lika snabbt finna vägar att utveckla vår svenska och västsvenska konkurrenskraft. Det är en förutsättning för att vi även fortsättningsvis ska kunna stå starka på den internationella arenan.

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar