”Omskärelseförbud är fel väg”

Nyheten uppdaterades 2012-01-10 10:33

Frågan om av har under de senaste veckorna debatterats på debatt- och kultursidor. En diskussion som välkomnar då vi länge har arbetat med frågan och producerat skriften ”Omskärelse av och män – fakta och ”. Det är dock hög tid att lyfta frågan till ett som inkluderar fler.

Frågan som diskuterats är vilka rättigheter som ska försvaras. För RFSU är den lätt att svara på, att få bestämma över sin egen kropp är en universell rättighet. En omskärelse av pojkar utan medicinska skäl och utan medgivande är ett övergrepp. Omskärelse på barn är inte förenligt med respekten för barnets rätt till integritet och självbestämmande. RFSU har inga invändningar mot att vuxna män låter omskära sig, däremot anser vi att omskärelse på pojkar kränker deras mänskliga rättigheter. Även barn har religionsfrihet och bör själva få eller kulturellt samfund när de är mogna för det. Utövandet av religion får inte urskulda kränkningar av den enskildes rättigheter och .

Omskärelse är vanligt förekommande, runt 30 procent av alla män i världen beräknas vara omskurna och 3000 beräknas årligen genomgå omskärelse i Sverige. Omskärelse sker bland såväl kristna och muslimer som bland judar. I Sverige är det tillåtet att operera bort förhuden på pojkar utan medicinsk orsak. Enligt ska pojkens inställning klarläggas så långt det är möjligt, och det får inte utföras mot pojkens vilja. I många fall dock omskärelsen på spädbarn och i fall där pojken är äldre kan han ändå ha svårt att säga emot sina föräldrar. När Socialstyrelsen utvärderade lagen om omskärelse fann man att många omskärelser fortfarande sker i hemmen av privatpersoner i osteril miljö med marginell eller ingen smärtlindring.

Frågan som vi nu måste ställa oss är vilken metod som bör användas med syfte att minska antalet omskärelser av barn som sker på icke-medicinsk grund. Vad krävs för att pojkar istället senare i livet själva ska få fatta beslutet om en eventuell omskärelse?

Många debattörer har under senare tid krävt en lagändring. RFSU delar inte den åsikten. Ett omedelbart förbud i lag kommer troligtvis medföra att fler omskärelser utförs utanför vården, vilket utsätter de pojkar som omskärs för större risker. Lagen bör snarast ses över, samtidigt som mer resurser avsätts för att påbörja ett aktivt arbete med frågan som innefattar dialog med de trossamfund som utför omskärelser, men även sjukvård, socialtjänst och skola. RFSU tar gärna en aktiv del i detta samtal. Ytterst vilar detta ansvar på regeringen som tydligare måste avsätta medel för frågan samtidigt som en översyn av lagen genomförs.

Kristina Ljungros är förbundsordförande i RFSU.

Källa: SvD - Startsidan

Lämna gärna en kommentar