Njurforskningen får 700 000 kronor

Nyheten uppdaterades 2011-12-01 7:41

är en nationell forskningsfond som ingår i . En gång varje år delar Njurfonden ut bidrag till om njursjukdomar, dialys och .

är vanligare än diabetes

Det finns behov av mycket forskning om njursjukdomar, transplantation och förebyggande insatser som förhindrar utveckling av kronisk njursvikt. Nästan en miljon svenskar har nedsatt njurfunktion, de flesta utan att de själva känner till det. Det är sannolikt okänt för många att det är vanligare att drabbas av njursvikt än av diabetes. Forskning om komplikationer i hjärta och kärl hos är ett annat område som det krävs mycket forskning om. Hjärt- och kärlkomplikationer är den vanligaste orsaken till att dör en för tidig död.

Forskningsstiftelse kommer att grundas

Njurförbundet har tagit initiativ till att en nationell stiftelse för njurforskning kommer att grundas under 2012 tillsammans med Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk Transplantationsförening och Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening. Det är Njurförbundets målsättning att den blivande stiftelsen ska bli jämbördig i storlek med flera av de övriga välrenommerade forskningsstiftelserna i Sverige.

700  kronor har utdelats i år

Ansökningarna till Njurfonden granskas i samverkan med vetenskapligt sakkunniga utsedda av Svensk Njurmedicinsk Förening och Svensk Transplantationsförening. Sedan flera år tillbaka har docent Ola Samuelsson, och professor Gunnar Tufveson, Uppsala varit specialistföreningarnas företrädare i Njurfonden. Inför årets utdelning hade det inkommit sammanlagt 43 ansökningar, varav 14 projekt har beviljats bidrag:

 Alireza Biglarnia – 80 000 kronor

, Uppsala

Akut ABO-inkompatibel transplantation med njure från avlidna donatorer hos immuniserade patienter med lång väntetid.

Magnus Braide – 60 000 kronor

Med. Dr, Göteborg

Utveckling av citratbaserade peritonealvätskor: Effektivitet och verkningsmekanismer.

– 80 000 kronor

Docent,

Studier av autonom dysfunktion och den kolinerga antiinflammatoriska vägen vid njursjukdom och inflammatorisk sjukdom.

Kerstin Ebefors – 60 000 kronor

Med. Dr, Göteborg

Mekanismer bakom lgA-nefrit, studier av lgA1s effekter på mesangiala celler.

Dag Eckersten – 40 000 kronor

Läkare, Malmö

Befruktningsförmåga vid njursjukdom.

Johan Fenhammar – 60 000 kronor

Läkare, Stockholm

Toll Like receptor-4 medierar akut septisk njursvikt.

Heidi Hedman – 50 000 kronor

Fil. mag.,Göteborg

Peritonealdialys i njursjuka råttor och optimering av dialysvätskans sammansättning.

Lisa Nguy – 60 000 kronor

Farmacie magister, Göteborg

Experimentella studier av kärlfunktion vid kronisk njursvikt.

Mårten Segelmark – 60 000 kronor

Professor, Linköping

miRNA profiler för diagnostik vid vaskulit.

Peter Stenvinkel – 50 000 kronor

Professor, Stockholm

Testosteronbrist hos män i dialys – ett vanligt och behandlingsbart men idag negligerat kliniskt tillstånd.

Mårten Wendt – 50 000 kronor

Läkare, Stockholm

Clinical and molecular studies associated vasculitis.

Annika Wernersson – 50 000 kronor

Docent, Stockholm

Identifiering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid tillstånd med proteinuri.

Njurfonden har ett insamlingskonto, Plusgiro 90 10 30 – 7, som  granskas av Stiftelsens För Insamlingskontroll – SFI.

Vid eventuella frågor angående årets utdelning kontakta gärna förbundsordföranden Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, alt. hakan.hedman@njurforbundet.se.

www.njurforbundet.se

 

 

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar