När ska regeringen börja lyssna på den enorma kritiken mot sjukförsäkringsreglerna?

Nyheten uppdaterades 2011-10-19 11:29

Istället för att lyssna på den gigantiska kritiken mot sjukförsäkringsreglerna fortsätter justera reglerna allteftersom kritiken i media blir för stor. har blivit en djungel av undantag, begrepp, sjukpenningnivåer och tidsgränser.  Vi förstår inte varför regeringen inte släpper prestigen och samarbetar över blockgränsen! Se den massiva kritiken i pressmeddelandet. Först kommer remisskritiken på den senaste departementsskrivelsen, därefter exempel på organisationssveriges protester.

Missa inte: Virtuell namninsamling mot utförsäkringarna

REMISSKRITIK

Totalt har 32 remissinstanser svarat på departementsskrivelsen om regeringens på förbättringar i sjukförsäkringen. Citat med kritik från 24 instanser finns nedan. Flera av de övriga åtta som inte redovisas har endast kommenterat något enstaka rörande deras specialområde, vilket inte alltid specifikt rört de nya förslagen (se exempel). Läs gärna hela remissvaren genom att klicka på länkarna! Efter remissvaren finns exempel på kritik genom åren.

Svar på departementsskrivelsen ”Översyn av sjukförsäkringen – förslag till förbättringar”:

HSO: ”Handikappförbunden delar inte arbetsgruppens bedömning att ”den svenska sjukförsäkringen nu i de flesta avseenden fungerar väl.” Vi menar tvärtom att den svenska sjukförsäkringen idag brottas med allvarliga brister i form av rättsäkerhet och effektivitet. […] Vi är starkt kritiska till de nuvarande administrativa tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan. Rätten till minskar eller upphör obönhörligen efter ett specifikt antal dagar.[…] Rätten till styrs inte längre av om hälsan hos den försäkrade egentligen stärkts eller om den faktiska arbetsförmågan har ökat eller inte. För den drabbade som kämpar för att få rätt medicinsk behandling, eller förgäves försöker få tillgång till adekvat rehabilitering, ter sig dessa villkor som ett oförståeligt övergrepp. […] Problemet för försäkringen är alltjämt att det inte är den individuella arbetsförmågan som bedöms. Istället utvecklas ett system med undantag baserat på diagnoser eller sjukdomstillstånd.” Länk
(”Handikappförbunden är en organisation som består av en rad rikstäckande funktionshindersförbund. […] Idag är 39 av landets funktionshindersförbund medlemmar i Handikappförbunden.”)

LO: ”Att, så som nu görs, lappa och laga på ett täcke som sedan länge fallit i bitar inger knappast långsiktigt förtroende. Bättre hade då varit om regeringen temporärt stoppade de uppenbart orimliga utförsäkringarna, som nu sker kontinuerligt, och istället bjöd in arbetsmarknadens parter samt den politiska oppositionen till överläggningar om hur en långsiktigt hållbar sjukförsäkring ska utformas […] LO anser att dagens snäva och orimliga tidsgränser bör omvandlas till stödjepunkter, där den försäkrade rustas med en individuell rätt till rehabilitering. […] Det är dessutom högst rimligt att de som lidit skada av ett regelverk som, nu t.o.m. till viss del av regeringen själv, anses vara felaktigt och orimligt bör få en retroaktiv upprättelse och ekonomisk kompensation för den omänskliga behandling som de tvingats utstå. […] Det är förvånande att inte ens seriöst överväger om detta ”bollande”, med ofta svårt sjuka personer mellan olika myndigheter, kan undvikas genom att exempelvis låta personerna i fråga vara kvar i sjukförsäkringen under den tid som deras och förutsättningar för återgång i arbete utreds. Uppenbarligen upplevs det ”politiska priset” för detta av arbetsgruppen, i form av prestigeförlust för de ansvariga politikerna, väga tyngre än omsorgen om de drabbade försäkrade.” Länk
(”LO är ett samarbete mellan fjorton svenska fackförbund. […] Totalt är vi drygt 1,5 miljoner människor.”)

: ” gillar ambitionen att göra en översyn, då det blivit tydligt för alla att det finns stora brister i den sjukförsäkringsreform som har genomförts. Dock anser på ett övergripande plan att de förslag som presenteras inte gör att man kommer till rätta med de aktuella problemen. […] Det finns allvarliga brister inom sjukförsäkringssystemet idag som det är viktigt att rätta till så snart som möjligt. Det är inte ett önskvärt scenario att inget görs i väntan på socialförsäkringens slutbetänkande. Låsningar i två politiska läger gynnar inte någon (utom möjligtvis ett vågmästarparti). […] Förslagen tar inte helhetsgrepp om de problem som finns inom sjukförsäkringssystemet idag. Man väljer att föreslå helt nya stödformer för en grupp av individer som inte uppgår till fler än några tusen individer som kan identifieras redan idag. Detta samtidigt som andra individer fortfarande står utan ekonomisk trygghet i händelse av arbetsoförmåga på grund av sjukdom. I vissa fall föreslås marginella som inte kan förväntas få någon reell effekt. […] TCO anser att översynen av sjukförsäkringen inte är tillräckligt långtgående i sin analys. Forskning på området redovisas inte i den grad som hade varit önskvärt. Detsamma gäller fakta kring utfall och resultat. […]  TCO vill betona att vi inte håller med arbetsgruppen om att de nya reglerna för sjukersättning fungerar väl  […] Beträffande tidsgränserna inom rehabiliteringskedjan anser TCO att de bör ses som rekommendationer snarare än definitiva tidsgränser.” Länk
(TCO är en centralorganisation för 15 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor.”)

Diskrimineringsombudsmannen: ”DO anser, med stöd av den statistik som redovisas, att denna talar emot arbetsgruppens syn att sjukförsäkring fungerar väl med den nya rehabiliteringskedjan […] Bland övriga finns personer som uppbär försörjningsstöd eller försörjer sig på annat sätt, främst genom anhörig. Det är alltså fler personer som har ”trillat ur” systemet än som erhållit arbete. Rejäla och konkreta justeringar av försäkringen torde därmed vara nödvändiga enligt DO:s mening. […] Den parlamentariska utredningen av sjukförsäkringen väntas bli klar under 2013. Det är dock en mycket lång tid att vänta för de personer som ”hamnat mellan stolarna” i den nuvarande försäkringen. Arbetsgruppens förslag på förändringar är, om än inte heltäckande, därmed välkomna och nödvändiga.” Länk

DHR: ” Även om de lagändringar som föreslås är ett litet steg i rätt riktning påverkar de ytterst marginellt den svåra situation som många personer har hamnat i efter införandet av rehabiliteringskedjan år 2008 och som är eller riskeras att utförsäkras. Vi hade förväntat oss betydligt kraftfullare förslag. Ingen förändring föreslås vad gäller de strikta tidsgränserna. Människor kommer därför även i fortsättningen att riskera utförsäkring vid dessa fasta tidsgränser i stället för att bedömas utifrån arbetsförmåga […] DHR är starkt kritiska till 6-månadersgränsen med krav på att söka alla slags arbeten över hela landet, vilket är orimligt för personer med omfattande nedsatt arbetsförmåga.[…] DHRs uppfattning är att tilltron till socialförsäkringen och kraftigt har försämrats, framför allt sedan rehabiliteringskedjan infördes” Länk
(”DHR är en organisation för personer med nedsatt rörelseförmåga. […] Vi verkar genom våra 21 distrikt och våra ca 170 avdelningar. Totalt har vi cirka 16 000 medlemmar.”)

ST-Facket: ”Fackförbundet ST vänder sig emot att utredningens arbetsgrupp misstänkliggör enskilda individers drivkrafter till egen försörjning eller deltagande i olika åtgärder. […] Delar av socialförsäkringssystemet har fått hård kritik, vilket har medfört att regeringen tillsatt flera parallella utredningar för att ”lappa och laga” brister i socialförsäkringssystemet […] Arbetsgruppens syn på människors ambitioner och drivkrafter i en svår situation i livet är en syn som Fackförbundet ST inte delar.” saknas
(”Fackförbundet ST har cirka 90 000 medlemmar och det finns drygt 90 avdelningar där varje avdelning oftast motsvarar en myndighet eller ett statligt bolag.”)

PTK: PTK anser att det finns många skäl att genomföra förbättringar i den på goda grunder kritiserade allmänna sjukförsäkringen. Denna försäkring ska inte vara konstruerad så att den förutsätter att den kompletteras med andra försäkringar för att ge ett försäkringsskydd som man kan försörja sig på utan att behöva söka kommunalt försörjningsstöd. När en försäkring konstrueras på detta sätt riskeras dess legitimitet. […] PTK avvisar förslagen om två nya ersättningar, ”sjukpenning i särskilda fall” respektive ”rehabiliteringspenning i särskilda fall” för dem vars tidsbegränsade sjukersättning har upphört. Förslagen gör regelverket krångligare utan att tillföra något.[…] Den föreslagna ersättningsnivån är allt för låg för att ge en rimlig levnadsnivå.” Länk saknas
(”PTK är 27 förbund i samarbete, med cirka 700 000 medlemmar i privat tjänst.”)

Kommunal: ”Det som presenteras är marginella förändringar till det bättre. […] Det är tydligt att redan tre år efter att regeringen genomfört en stor reform av sjukförsäkringen börjar regelverket se ut som ett lapptäcke. […] Översynen presenterar marginella förändringar i sjukförsäkringen. Det innebär att den negativa uppmärksamhet regeringen hittills fått kring sjukförsäkringen antagligen inte kommer att försvinna, vilket dock säkerligen är regeringens förhoppning och anledningen bakom att ytterst små förändringar föreslås. Det innebär också att det återstår förändrings- områden.” Länk

Inspektionen för socialförsäkringen: ”ISF ser det som problematiskt att införa ännu ett undantag i form av en oskälighetsbedömning. Det har visat sig att oskälighetsbedömningen i rehabiliteringskedjan används i mycket liten utsträckning och att den har visat sig vara svår att tillämpa. […] Vidare kommer den föreslagna regeln med stor sannolikhet att resultera i skillnader i bedömningen mellan olika försäkringskontor men också i förlängningen vid prövning i domstol. […] Den nya ersättningsformen avser enbart en begränsad del av den grupp som saknar arbetsförmåga och samtidigt saknar rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Detta kan påverka legitimiteten, varför det är svårt att närmare ta ta ställning till förslaget. […] ISF finner det problematiskt att de föreslagna boendetillägget enbart ska ges till en mycket begränsad grupp och att förslaget dessutom innebär ett åtagande under mycket lång tid. […] ISF har inga synpunkter på rimligheten i den föreslagna förändringen. Det kommer dock även efter en sådan förändring fortfarande att finnas många personer som långvarigt saknar arbetsförmåga och som saknar ekonomiskt skydd från sjukförsäkringen.” Länk

Försäkringskassan:
”Försäkringskassan anser att det är rimligt att de som saknar en sjukpenninggrundande inkomst efter maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning får möjlighet till ersättning från sjukförsäkringen. […] Försäkringskassan avstyrker dock det förslag till lösning som presenteras. Försäkringskassan anser att lösningen är alltför komplicerad och att det blir svårt för den enskilde att förstå vilken ersättning han eller hon kan få.” Om ”oskäligt: ”Inte heller kan det bli aktuellt att tillämpa undantaget annat än när dagarna med sjukpenning på fortsättningsnivå har tagit slut. Det finns därför en stor risk att media, allmänheten, läkare, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och handläggaren på Försäkringskassan kommer att ha olika uppfattningar om rätten till sjukpenning utifrån reglerna om oskäligt. Försäkringskassan bedömer därför att det kan blir svårt att få legitimitet för de bedömningar som görs. […] Försäkringskassan vill också peka på att det tar lång tid för praxis att utvecklas. När det är fråga om ett så ospecifikt undantag så ger praxis inte heller alltid så mycket vägledning. Själva begreppet är så ospecifikt att det svårligen låter sig definieras på ett tydligt sätt även genom praxis.” Länk

Statskontoret: ”Statskontoret ställer sig positiv till de förändringar som föreslås. Vi bedömer dock att reglerna innehåller begrepp som är oklara. […] Statskontoret pekade på oklarheter i regelverket redan i remissvaret rörande förslaget om införande av rehabiliteringskedjan år 2008. […] Statskontoret är positiv till möjligheten att göra mer individuella bedömningar som komplement till de mer specifika kriterierna med fastlagda tidsgränserna som gäller. Statskontoret menar dock att det är svårt att bedöma om den föreslagna justeringen av undantagsreglerna i praktiken kommer innebära någon större förändring av tillämpningen av sjukförsäkringen. Detta eftersom oskälighetsbegreppet delvis utgör bedömningsgrund redan i dag. Vad som är oskäligt är enligt vår bedömning inte heller tillräckligt preciserat i promemorian.” Länk

Reumatikerförbundet: Lite förenklat brukar Reumatikerförbundet säga att den sjukförsäkring som trädde i kraft 1 juli 2008 fungerar för friska svenskar som är tillfälligt sjuka. För människor med allvarliga kroniska sjukdomar blir det däremot ibland stora problem och i allra sämsta fall tvingas våra medlemsgrupper ur försäkringen. […] Det är en aning frustrerande att åse detta lappande och lagande för att försöka få till stånd en ändamålsenlig sjukförsäkring.[…] Tyvärr måste vi slutligen konstatera att inte heller dessa förslag råder bot på de konsekvenser som den nya lagstiftningen inneburit för våra medlemsgrupper. […] Att därefter skapa undantagsregler förstärker inte tilltron till försäkringen eller gör den mer rättssäker” Länk
(”Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. ”)

SACO: ”Eftersom varje försäkringsfall är unikt i sig, är det viktigt att de specifika kriterier som finns i de nuvarande undantagen, kompletteras med ett oskälighetsbegrepp som inte bör få tillämpas alltför restriktivt. […] I grunden anser Saco att kriterierna för att få sjukpenning enbart borde bygga på arbetsoförmåga på grund av sjukdom och inte i kombination med vissa till exempel ”allvarliga sjukdomar”. Det kan inte nog understrykas att det krävs en hög kompetens hos Försäkringskassan för att göra dessa bedömningar. […] Saco beklagar att arbetsgruppen inte tagit upp tidsgränserna i rehabiliteringskedjan i sin översyn av sjukförsäkringen. Enligt rehabiliteringskedjan ska en prövning mot hela arbetsmarknaden göras efter dag 180. Saco anser att det kan vara alltför tidigt och samhällsekonomiskt slöseri, om den betyder att en person som investerat i en lång utbildning måste tillbaka till arbetsmarknaden innan rehabiliteringen satt henne i stånd att söka arbeten som motsvarar utbildningen. Det är angeläget att hitta smidigare vägar att hantera sådana fall.” Länk

Gemensam Välfärd: ”Kritiken från patienter, anhöriga och vårdpersonal har varit omfattande. Mot den bakgrunden är det desto mer tragiskt att de förändringar som föreslås enbart är kosmetiska. Redan i inledningen slår arbetsgruppen fast att den anser att den svenska sjukförsäkringen nu i de flesta avseenden fungerar väl, och att dess uppdrag inskränker sig till justeringar. […] Det viktigaste kravet för att återupprätta sjukförsäkringen är att stoppa utförsäkringarna och slopa de nuvarande tidsgränserna. Det är också viktigt att bedömningar av arbetsförmåga och sjukskrivning får grunda sig på en helhetsbedömning och att det inte görs överprövningar utan kontakt med patient och behandlande läkare.” Länk saknas

Psoriasisförbundet: ”Tyvärr kan det konstateras att de så kallade förbättringsförslagen inte löser de grundläggande problemen med sjukförsäkringens nuvarande lagstiftning. Framförallt är de fasta tidsgränserna för utförsäkring kontraproduktiva inte bara för individen, men även för samhället i stort, samtidigt som inte heller bedömningen efter 180 dagar gentemot hela arbetsmarknaden främjar återgången till arbete […] Psoriasisförbundet anser därför att regeringens förbättringsförslag är otillräckliga och alltför fyrkantiga, och uppmanar den att snarast skapa en bred blocköverskridande överenskommelse kring sjukförsäkringen i riksdagen. Fram till denna överenskommelse är på plats bör det vara ett totalt stopp för ytterligare utförsäkringar” Länk saknas

SFAM: ”Nuvarande regler och genomförandet av dessa har gett upphov till att allt för många enskilda hamnat i mycket svåra försörjningssituationer och åtminstone delvis bidragit till oönskad barnfattigdom. […] Problemen kring den knappa eller dryga hälft (beroende på hur man läser siffrorna) som går tillbaka till sjukförsäkring efter rehabiliteringsförsök berörs egentligen inte. Dels är det ett resursproblem där rehabresurser läggs där de inte gör nytta och det därmed blir mindre utrymme där framgång eventuellt kan fås. Dels är det ett många gånger stort mänskligt problem där individer upplever en onödig förödmjukelse. Dels bidrar detta kraftigt till det minskade förtroendet för systemet.” Länk saknas
(”SFAM utgör en sektion i Svenska Läkaresällskapet och är specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund.”)

Läkarförbundet: ”Intentionerna med dagens system, snabbare återgång i arbetslivet är positiva. Systemet är dock svåröverskådligt och det finns exempel då försäkrade kommit i kläm. Det handlar om de som inte hinner rehabiliteras i den takt rehabiliteringskedjan med fasta tidsgränser förutsätter. […] Läkarförbundet har tidigare pekat på problematiken med att många olika begrepp troligen får återverkningar på intygandet. Det som Försäkringskassan efterfrågar från behandlande läkare blir otydligt, med onödiga kompletteringar som följd. Otydlighet kring vad som efterfrågas medför en osäkerhet om hur intygen kommer att hanteras – Försäkringskassans beslut ses som oförutsägbara. […] Läkarförbundet menar, som inledningsvis nämndes, att regeringen närmare bör se över dagens möjligheter att beviljas sjukersättning. Kriterierna för att beviljas sjukersättning har blivit snäva och den tidsbegränsade sjukersättningen finns inte längre.” Länk

Slussa Vänner:
”Uppenbarligen vill regeringen ge intryck av att förändringarna är större än de kommer att bli och detta verkar närmast handla om desinformation till allmänheten för att ge ”lugnande besked”. Många sjuka kvarstår utan adekvat rehabilitering, utan möjlighet till egen försörjning etc. […] Ansvariga politiker påtalar nu att även små förändringar måste få ta tid, många remissinstanser måste tillfrågas och noggranna kostnadsberäkningar göras. Detta är cyniskt, eftersom man inför införandet av de omfattande förändringarna i ”rehabiliteringskedjan” nonchalerade den kritik som framfördes av i princip samtliga remissinstanser…” Länk

Kammarrätten Stockholm: ”Kammarrätten vill emellertid peka på risken för att benämningarna av de nya förmånerna, sjukpenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall, skapar både begreppsförvirring och försämrar systematiken i regelverket kring sjukförsäkringen.” Länk saknas

Förvaltningsrätten i Malmö: ”Förslaget innebär att tre nya förmåner införs: sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg. Dessa nya förmåner gör ett redan komplext system mer svårgenomträngligt och några alternativa överväganden har inte redovisats. Förvaltningsrätten ställer sig med hänsyn till detta tveksam till om frågorna har fått den genomlysning som behövs. […] Förvaltningsrätten anser att tillämpningen av den föreslagna bestämmelsen kommer att medföra svåra gränsdragningar. Rekvisitet oskäligt behöver definieras ytterligare. Det är troligt att många försäkrade kommer att anse att det i deras fall är oskäligt att de inte längre får sjukpenning och att antalet ärenden hos Försäkringskassan, samt antalet överklaganden till förvaltningsdomstolarna, kommer att öka.” Länk saknas

Sveriges Kommuner och Landsting: ”SKL välkomnar de förslag till förbättringar av sjukförsäkringen som presenteras i departementsskrivelsen. […] Även om förslagen i skrivelsen är angelägna, menar SKL att det finns risk att förslagen dock inte är tillräckligt genomarbetade för att uppnå rättsäkerhet och förutsebarhet. […] Av departementsskrivelsen saknas helt bedömningar i vilket avseende förslagen får konsekvenser för det ekonomiska biståndet. SKL menar att arbetsgruppen borde ha beskrivit de ekonomiska konsekvenserna för kommunsektorn. Sjukskrivna utan arbetsförmåga kan även fortsättningsvis hamna i långvarigt beroende av kommunernas ekonomiska bistånd.”

Elöverkänsligas Riksförbund:Vi har tyvärr sett många exempel på att våra medlemmar förlorat rätten till sjukpenning trots att de saknar arbetsförmåga. Det är inte värdigt ett rättsamhälle att svårt sjuka människor tvingas leva på sina närstående. Arbetsgruppens förslag att utvidga undantagsreglerna vid den bortre gränsen är ett steg i rätt riktning, men långt ifrån tillräckligt. […] Rätten till sjukpenning måste grundas på den enskildes arbetsförmåga. Ett system som bygger på strikta tidsgränser och där undantag kan ges vid vissa diagnoser är inte rättssäkert. Länk saknas

Akademikerförbundet SSR: ”Tidsgränsen vid 180 dagar har varit mest problematisk, eftersom den sjukskrivna då ”prövas mot hela arbetsmarknaden”. Den gränsen har inneburit att man kan tvingas lämna en fast anställning som man tillfälligtvis kanske klarar av att sköta på deltid, eller som man tror sig kunna klara på heltid efter behandlingens avslutande, till att söka arbete på hela arbetsmarknaden. Det kan inte vara en optimal ordning utifrån arbetslinjen. […] Att dessa, efter den tidsbegränsade sjukersättningen, stod helt utan ersättning och fick förlita sig på försörjningsstöd framstår som helt orimligt. Dock kan vi tycka att systemet blir allt mer icke enhetligt när vi nu kommer att ha såväl ”förlängd sjukpenning i vissa fall” samt ”sjukpenning i särskilda fall” för de grupper som systemet uppenbarligen inte klarar av att försäkra i ett generellt system för försäkring mot inkomstbortfall vid sjukdom.” Länk

Sveriges Ingenjörer: ”I pm:et föreslås en justering av undantagsreglerna vid den bortre tidsgränsen. Detta för att sjukpenning på fortsättningsnivån ska kunna betalas ut för ytterligare dagar om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle vara oskäligt att inte göra så. Förslaget kan förhoppningsvis ge en öppning till en mer individuell bedömning. Det finns emellertid en risk att beslutande instanser inte kommer att göra någon individuell bedömning av den försäkrades sjukdom. Detta mot bakgrund av skrivningen i promemorian att bestämmelsen bör tillämpas då den försäkrades sjukdom medför sådana hinder att hans eller hennes situation kan jämställas med något av de tillstånd som i dag ger rätt till ytterligare dagar med sjukpenning. […] Sveriges Ingenjörer noterar att de föreslagna nivåerna för sjukpenning i särskilda fall, i jämförelse med normal SGI-baserad sjukpenning, är mycket låg. Sveriges Ingenjörers bedömning är att nivåerna bör ligga betydligt högre.” Länk

Justitiekanslern: ”Jag delar arbetsgruppens uppfattning att det är angeläget att stärka förtroendet för socialförsäkringens tillämpning och att säkerställa såväl legitimiteten som rättssäkerheten på området. Arbetsgruppens förslag i dessa delar är emellertid förhållandevis allmänt hållna. Det torde därför krävas en fördjupad utredning och analys i syfte att ta fram konkreta åtgärdsförslag för att komma till rätta med de ofullkomligheter som arbetsgruppen har identifierat.” Länk saknas

OBS! ”Länk saknas” betyder att vi inte citerat från nätet då flertalet remisser inte hittats där. Citaten kommer då från remissvar vi fått på mailen.

Exempel på fackförbund och patientorganisationer som riktat skarp kritik mot sjukreglerna:

TCO 2011: ”TCO:s ordförande Sture Nordh uppmanar regeringen: Sluta experimentera med långvarigt sjuka […] – Sjuka har under över ett år blivit ovärdigt behandlade i sjukförsäkringen genom havererade privatekonomier, att tvingas till socialtjänst för stöd och av att inte bli trodda av myndigheterna, säger Sture Nordh, ordförande i TCO. Nu visar det sig också att medborgarnas tilltro till att få trygghet vid långvarig sjukdom är alldeles för låg.” Länk

Debattartikel från maj 2011 av Sture Nordh (TCO) och Anna-Karin Eklund (TCO / Vårdförbundet): ”Regeringen äventyrar socialförsäkringsutredningen […] Våra farhågor från remissomgången har tyvärr besannats. De stora bristerna i försäkringen medför löpande att de som når sjukförsäkringens gräns på 450 dagar åker ur systemet utan individuell prövning om hur arbetsförmågan ser ut. Nu har också diakonerna i svenska kyrkan engagerat sig för att försöka en ändring till stånd. […] Regeringen säger sig ha lyssnat på kritiken och kom nyligen med förslag som skulle möta kritiken. TCO välkomnar en del av förändringarna. Men de är långtifrån tillräckliga. Det är framförallt två besked som det finns skäl att kritisera.” Länk

LO 2011: ”-Vad som nu krävs är ett omedelbart stopp på de uppenbart orimliga och rättsosäkra utförsäkringarna i avvaktan på att de allvarliga systemfelen åtgärdats […] -Allt för många människor utsätts i dag för en omänsklig och rättsvidrig behandling. Därför måste det göras genomgripande förändringar i regelverket så snart som möjligt, säger Ulla Lindqvist.” Länk

HSO 2011: ”Människor som inte kan arbeta på grund av sjukdom, blir dagligen utförsäkrade och saknar därmed sin försörjning. Regeringen har själv konstaterat att det skett missar i de stora förändringar som gjorts, men har inte haft förmåga att snabbt korrigera misstagen på ett acceptabelt sätt […] I avvaktan på en bredare politisk lösning för mer hållbara socialförsäkringar i framtiden, måste de mest akuta problemen åtgärdas omedelbart. De tre konkreta åtgärder som oppositionspartierna föreslår idag på Svenska Dagbladets Brännpunkt, berör det fåtal som är värst drabbade och ligger helt i linje med de förslag som Handikappförbunden framfört till regeringen.” Länk

Läkare i upprop 2011: ”Förra året väckte det uppseende i massmedierna när en grupp onkologer beskrev hur Försäkringskassan tvingar deras patienter att avbryta cancerbehandling för att delta i arbetsträning. Från psykiatriska kliniker rapporteras om fall av självmord, där beskedet om utförsäkring blivit det slag som fått personen att definitivt tappa livsviljan.” Länk (108 läkare undertecknade)

DHR 2011: ”Vi framförde kritiska synpunkter på den så kallade rehabiliteringskedjan med dess fasta tidsgränser och de stora svårigheter det innebär för den som har nedsatt rörelseförmåga att kunna ta vilket arbete som helst och över hela landet inom sex månader för att inte riskera utförsäkring […] Vi framhöll, att människor inte passar in i de fyrkantiga mallar som sjukersättningen bygger på […] Vi påtalade vidare, att många ”faller mellan stolarna” då de av försäkringskassan bedöms vara för friska för att få sjukpenning/sjukersättning medan Arbetsförmedlingen anser samma personer vara för sjuka för att kunna arbeta.” LÄNK

LO och HSO i gemensamt uttalande 2011:
”Utförsäkringarna från sjukförsäkringen måste stoppas omedelbart […] Många långtidssjuka lever i ständig oro vilket försvårar deras rehabilitering. De som inte kan återvända till arbetsmarknaden har rätt till ekonomisk trygghet och ett värdigt liv.” Länk

Läkare och kurator på onkologkliniken på Karolinska 2010: 
”Läkare: Dödssjuka tar sms-lån för att ha råd med medicin […] Vid en prövning ställs ofta den cancersjukas arbetsförmåga mot alla de arbetsuppgifter som finns på hela arbetsmarknaden, också arbetsuppgifter som kommer ifråga vid lönebidrag eller arbete på Samhall, från Treriksröset till Smygehuk. Enligt de cancersjuka anser Försäkringskassan nästan alltid att det finns en arbetsförmåga. Problemet är bara att det inte finns några jobb för sjuka människor på arbetsmarknaden, ens med lönebidrag eller på Samhall. Det rör sig ju oftast om äldre personer med starkt nedsatt arbetsförmåga. Det blir en låtsasprövning”

”Hela den här ruljansen är kränkande för de sjuka och strider mot allt sunt förnuft. Den strider också mot bilden av Sverige som en välfärdsstat. Människor som drabbas av cancer skall inte tvingas ut i arbetslöshet och misär. Vad som är särskilt upprörande är att om de här personerna bara fick lite mer tid på sig för att bli friska och arbetsföra skulle de i stort sett alltid kunna komma igen på de arbeten de hade före insjuknandet. Med deltidslösningar där arbetstiden trappas upp allteftersom patientens arbetsförmåga tilltar skulle de besparas mycket onödigt och långvarigt lidande, och samhällets resurser användas på ett klokare sätt.” Länk (debatt Aftonbladet 17/9-10)

Vårdförbundet 2010 (med ett 30 tal undertecknare):
Vi vädjar till de riksdagsledamöter i Allianspartierna som har gjort uppror mot den omänskliga sjukförsäkringspolitiken – visa att ni menar allvar. Rösta den 16 december för den motion som skyndsamt vill stoppa alla utförsäkringar enligt fasta tidsgränser och i stället göra individuella bedömningar […] Felet sitter inte i detaljer eller i att enstaka individer har kommit i kläm, som regeringen gör gällande. Felet sitter i själva systemet, som grundar sig på tron att så gott som alla sjuka klarar någon form av arbete.” Länk ( Undertecknare bla: Vårdförbundet, Riksföreningen för ME-patienter, Töres Theorell, (Professor emeritus och stressforskare
,) Mun- & Halscancerförbundet, Stefan Sturesson (KD), Kamratföreningen Vänkraft, Förbundet Blödarsjuka i Sverige, Föreningen Stopp, Handikappföreningarna i Västmanland, Elisabeth Petersson (C), Inger Efraimsson (fd ordförande Försäkringskassan)
, Thord Carlsson (KD) med flera)

ST 2010:
”Sjukförsäkringsreformen – ett fiasko […] – Resultaten är alarmerande och visar att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Dessutom är regelverk och insatser inte anpassade efter behoven, säger Annette Carnhede, ordförande ST” Länk ”Arbetsförmedlingens utvärdering visar att många utförsäkrade är för sjuka för att delta i Arbetsförmedlingens program, att insatserna inte är utformade efter behoven, att den sänkta ersättningen försvårar återgången till tillfrisknande och arbete. Resultatet är att bara 2 procent av de utförsäkrade är i arbete trots de anställdas engagemang och hårda arbete. Därmed har vi svårt att se reformen som lyckad, ur något perspektiv.” Länk

TCO, SKTF, ST, Unionen och Vårdförbundet 2009:
”Nya sjukförsäkringen är ett riktigt hastverk […] I dag drivs socialförsäkringen som en experimentverkstad där man söker lösningar längs med vägen, och där man experimenterar på människor i utsatta situationer. Personer flyttas runt mellan olika aktörer och myndigheter. Sverige kommer allt längre bort från ett långsiktigt hållbart system av försäkringar som skapar trygghet, förutsägbarhet och rättssäkerhet för medborgarna.” (Undertecknad av Sture Nordh, Cecilia Fahlberg, Anna-Karin Eklund, Annette Carnhede, Eva Nordmark) Länk

TCO 2009: ”Sjukreglerna cyniskt spel med de sjuka […] Kritiken mot de nya reglerna har varit samstämmig från läkare, patientorganisationer och ansvariga myndigheter. De nya reglerna har fortfarande så många oklarheter att det för den enskilde som berörs är omöjligt att få klarhet i vilka ekonomiska och rehabiliteringsmässiga förutsättningar som kommer att gälla efter årsskiftet.” Länk till GP debatten

Unionen, SKTF 2008: ”Fackförbunden Unionen och SKTF saknar förändringar, som fokuserar på att förbättra den sjukskrivnes möjligheter till återgång till arbete. […] Man riskerar att förlora sitt arbete och sin ekonomiska trygghet. Istället för att få igång en rehabiliteringskedja leder förslagen till en utfasningskedja. Förslagen har varit ute på remiss och remissinstanserna riktar stark kritik mot förslagen. […] Förslagen riskerar att leda till ökat utanförskap och fler i sjuk- och aktivitetsersättning eller i behov av försörjningsstöd. De är därmed kontraproduktiva. I många fall försvåras rehabiliteringsprocessen. Den redan idag starka press som Försäkringskassan riktar mot långtidssjukskrivna kommer att öka. […] Om dessa förslag genomförs – även med de senaste ändringarna kommer kommunerna att få ökade kostnader för socialbidrag. Med regeringens förslag straffas individen för systemets brister.” Länk

Hjälporganisationer och kyrkan upplever sjukreglernas konsekvenser:

Ny Gemenskap med flera 2010: ”Utförsäkrade tvingas till härbärgen […]  I dag har trycket ökat dramatiskt och vi tar emot helt nya grupper, som kommer till oss för att få ett mål mat, kläder eller en säng att vila i. Till Kammakargatan kommer i dag arbetskraftsinvandrare från Östeuropa sida vid sida med arbetslösa, människor som utförsäkrats från sjukförsäkringen och psykiskt långtidssjuka med mycket låga pensioner. Många av dem har det gemensamt att de inte har råd med mat för dagen” Länk

Missionskyrkan 2011: ”Vi har i media och i mötet med enskilda människor kunnat följa människors förtvivlade livssituationer. Många drabbade har sökt hjälp och stöd hos församlingar. Sveriges Kristna Råds styrelse skrev i mars ett öppet brev till regeringen med krav på förändringar av regler för att undvika att enskilda och familjer drabbas av ekonomisk och social utsatthet […] Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens ställer sig bakom Sveriges Kristna Råds öppna brev till regeringen den 10 mars 2011 gällande konsekvenserna av sjukförsäkringsreformen och vill härmed än en gång poängtera vikten av individuella bedömningar och ett sjukförsäkringssystem som inte leder till utslagning och ökade klyftor i samhället..” Länk

Sveriges Kristna Råd 2011: ”Det är inte rimligt att så många människor drabbas av systemet med utförsäkring, inte värdigt att inte bli respekterad i sin utsatthet och inte heller rimligt med den barnfattigdom som följer i spåren av att föräldrar blir utförsäkrade.” Länk

SVT Rapport rapporterar i december 2010: ”Utförsäkrade och fattiga från Europa nya inslag i alternativt julfirande […] När frivilligorganisationerna ordnar alternativt julfirande i år är det också nya grupper av fattiga som kommer, utförsäkrade och fattiga människor från andra länder i Europa.” Länk

Frälsningsarmén 2011: Det handlar mycket om att det allvarliga i när tilltron till systemet sviktar. Det blir inget bra möte med läkare, personal från försäkringskassan och övriga inblandade när man har känslan av att man möter en fiende, någon som vill mig illa, någon som är styrd av ett strängt regelverk och inte har rätt att ta ett sunt beslut […] Frälsningsarmén och många andra organisationer med anställda och frivilliga är gärna ett komplement till samhällets trygghetsstrukturer men det är samhället som måste ge den ekonomiska grunden för att kunna betala hyran, få sina mediciner och andra basbehov tillfredsställda. Samhället – det är ju också vi.” Länk

Cancerhjälpen 2011: ”- Det är viktigt att den stora massan vågar protestera och påtala att dagens sjukförsäkringssystem är helt fel. Jag tror egentligen inte allmänheten ställer upp på att sjuka behandlas på det ovärdiga sätt som de behandlas idag. Människor som får en cancerdiagnos blir väldigt förvånade, närmast chockade, när de förstår hur illa sjukförsäkringen fungerar idag, säger Ywonne Jacobsson […] – Vi får flera ibland upp till tio ansökningar per dag från cancersjuka som behöver ekonomisk hjälp. Många söker hjälp för att få pengar till matinköp, mediciner eller pengar till att betala hyra. Vi har flera fall där cancersjuka tvingats sälja sina barns leksaker. I vintras hade vi en cancersjuk man som bodde ett par mil från närmaste tätort och som tvingades sälja sin bil och börja cykla för att hämta ut sina mediciner eller åka till vårdcentralen, säger Ywonne Jacobsson.” Länk (Pressmeddelande från 11 april 2011)

”-Cancerhjälpen har funnits sedan 1993. Idag är 90% av ansökningarna omkostnadsbidrag för att klara de vardagliga behoven. Före regeländringarna handlade ansökningarna om att få finansiell hjälp till någon rehabiliteringsvistelse eller spabehandling. Det är en dramatisk skillnad nu mot före regeländringarna. Före 2008 var det mycket sällsynt att cancersjuka behövde hjälp till matpengar och hyra. Idag är läget alarmerande, säger Ywonne Jacobsson.” Länk

Övrigt:

Unionen Opinion 2011: ”Regeringen fortsätter att köra sitt eget spår i sjukföräskringsfrågan […] En inte alltför vild gissning är at sjukförsäkringen förblir en het politisk fråga under hösten och att de som mest behöver stöd och hjälp att komma tillbaka i arbetslivet får fortsätta att brottas med oklara regelverk och politiska svängningar vilket inte kommer att öka tilltron till vare sig politiker eller socialförsäkringssystemet.” Länk

Kyrkan 2011: ”Vad diakoner och andra församlingsarbetare ser är hur hårt de nya reglerna om utförsäkring slår mot människor som anses för friska för att vara sjukskrivna, men för sjuka för att i praktiken kunna förvärvsarbeta. Utan a-kassa eller sjukersättning är de i stället hänvisade till försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag.” Länk

”Det är de frivilliga organisationerna som till allt större del får ta hand om de många utförsäkrade i Sverige och på Gotland. Det har varit förutsägbart och nu står bland annat ALLA Sveriges 28 kristna organisationer bakom protester mot hur det har blivit […] Marie Larsson är diakonen som dragit i gång ett nationellt upprop mot utförsäkringar och hon berättade i dag vid ”Finsams frukostmöte om frivillighet” att diakonarbetet blivit allt tyngre. Diakonerna har märkt att framförallt ensamstående mödrar med handikappade barn har av någon anledning råkat värre ut än andra.” Länk

Upprop 2009 med 105.486 namnunderskrifter: ”Vi kräver en humanare sjukförsäkring […] Men eftersom läkarnas sjukskrivningar i allt högre utsträckning överprövas blir sjukskrivningstiden istället en tid av ekonomisk otrygghet. Räkningarna ska ju betalas oavsett om man får sjukskrivningen beviljad eller inte. Konsekvenserna av dagens politik innebär förlängt lidande, ökat lidande och ökad ohälsa.” Länk

Till varningarna före reformen röstades igenom

Källa: Mynewsdesk news release

Lämna gärna en kommentar