Låt berusade övervakas av vården

Nyheten uppdaterades 2012-03-13 11:05

Trots att en berusad person som frihetsberövats med stöd av LOB ska kontrolleras regelbundet inträffar ett antal dödsfall per år, vilka kan vara en konsekvens av att personen i fråga i stället borde ha stått under övervakning av medicinskt kompetent personal, skriver .

Varje år uppgår antalet omhändertaganden med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer med mera (LOB) till cirka 60 000. Enligt lagtexten har de vårdinriktade förvarsalternativen företräde, men trots att så är fallet förvaras ändå 87 procent av de omhändertagna i polisarrester för tillnyktring. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle att majoriteten av personer som omhändertas enligt LOB, inte får tillgång till tillnyktring under medicinsk övervakning.

Vid LOB:s tillkomst i mitten av 1970-talet avkriminaliserades fylleriet, något som gjorde att samhällssynen gick från en straffande till en vårdande sådan. Under de första åren efter lagens ikraftträdande inleddes en försöksverksamhet med i olika kommuner, vilken avsåg att ersätta den förvaring i som polisen svarade för. Utvecklingen gick dock inte den väg som lagstiftaren hade förväntat sig då utbyggnaden av dessa enheter avstannade tillsammans med att flera av dem lades ned. Idag finns det bara ett tiotal kvar runt om i landet.

Trots att en person som frihetsberövats med stöd av LOB ska kontrolleras regelbundet inträffar ett antal dödsfall per år, vilka kan vara en konsekvens av att personen i fråga i stället borde ha stått under bedömning och övervakning av medicinskt kompetent personal. Nyligen påträffades en kvinna avliden i en av polisens arrester i Lidköping. Dödsorsaken är ännu okänd, men enligt polisen hade kvinnan omhändertagits för just berusning.

Även om det är 35 år för sent så kan man hoppas på att detta tragiska dödsfall blir en väckarklocka för de politiker som bär ansvaret för denna otillfredsställande ordning. Det är med andra ord hög tid att berusade personer ges adekvat vård och förhoppningsvis har vi att se fram emot en framtid utan fler tragiska olyckor som svar på en uppenbart bristfällig lag.

Lämpligheten i att polisen har givits det praktiska huvudansvaret för förvaringen av berusade personer kan starkt ifrågasättas inte bara ur ett humanitärt perspektiv, utan också då uppgiften har en svag koppling till polisens kärnuppdrag vilket består i att utreda brott och upprätthålla ordning och säkerhet. Såväl Polisförbundet som Bengt Svensson har på senare tid uttryckt en önskan om att i detta avseende renodla polisens uppgifter genom att låta sjukvården ta hand om berusade personer. Denna önskan till trots lär 15–20 procent av de omhändertagna också fortsättningsvis bli en polisiär angelägenhet då dessa är att beteckna som våldsamma.

Undertecknad instämmer i att ansvaret för förvaringen av omhändertagna bör läggas på annan egentlig huvudman än vad som idag kommit att bli fallet. Redan idag upphandlar kommuner i stor utsträckning vårdplatser i privata vårdhem, varför det också borde vara möjligt/lämpligt för dem att på detta sätt sköta vården av berusade. Genom ett sådant förfarande skulle inte bara en geografisk spridning av vårdplatserna kunna säkerställas, utan också att sker under medicinskt kontrollerade former. På vissa platser skulle säkerligen en samordning kunna ske genom att landstingen med sina resurser anlitas på uppdrag av kommunerna. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle staten genom de polisiära besparingarna kunna frigöra medel vilka tillskjuts kommunerna för att genom upphandling kunna lösa de nya uppgifterna.

Utöver de kompetensmässiga skälen, finns också ett antal praktiska skäl som talar för att kommunen ska ansvara för tillnyktringsverksamhet. Av de omhändertagna är det två huvudsakliga grupper som kan urskiljas. Den ena gruppen är företrädelsevis yngre personer i åldern 15–30 år och den andra gruppen är något äldre män och kvinnor utan social förankring, vilka är väl kända för socialtjänsten i kommunen.

Utifrån dessa omständigheter ter det sig naturligt att socialtjänsten tar ett ansvar för dessa personer då de befinner sig i en situation i vilken de på grund av berusning inte kan ta hand om sig själva. Den föreslagna nyordningen stämmer väl överens med lagstiftarens intentioner vid tidpunkten för LOB:s införande och möjliggör en sammanhållen vårdkedja.

Patrik Thunholm

polis och rättsvetare

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar