Kvinnors kroppar är ingen handelsvara!

Nyheten uppdaterades 2012-03-15 7:56

”Det finns en tydlig risk att görs till medel för andra människors behov. Risken för exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor är uppenbar.”

innebär en handel med kvinnors kroppar. Det har vi och många andra hävdat under debattens olika vågor. Nu ska denna fråga på nytt prövas i riksdagen efter beslut idag i . Det kommer att bli en spännande debatt och omröstning den 29 mars. Surrogatmoderskap är ett utnyttjande av kvinnans kropp och hennes organ.
Jag ser därför inga skäl till att socialutskottet och riksdagen ska uppmana regeringen att tillsätta en utredning om surrogatmoderskap. Vi anser tvärtom att det finns mycket goda skäl att avvisa de förslag som några av våra alliansvänner tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna för fram. Bakgrunden till utskottets beslut i tisdags är ett antal motioner och jag konstaterar att motionärernas slutmål är mycket tveksamt ur en rad etiska aspekter. Det finns en tydlig risk att surrogatmodern görs till medel för andra människors behov. Risken för exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor är uppenbar och därför har vi kristdemokrater under hela i socialutskottet för fram vår ståndpunkt. När betänkandet justerades vid dagens sammanträde i socialutskottet fick vi stöd för vårt ställningstagande från vänsterpartiet.
Utöver risken för exploatering av socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor ser vi dessutom risker för att barnet dras in i konflikter mellan de tänkta föräldrarna och surrogatmodern. Vad händer om surrogatmodern eller de tänkta föräldrarna ångrar sig? Varje graviditet medför också medicinska risker. Om en skada uppkommer i en situation med en riskerar det att leda till konflikter som inte ter sig lättlösta.
I proposition om ofrivillig barnlöshet, som ligger till grund för gällande bestämmelser, argumenterade den dåvarande socialdemokratiska regeringen väl kring varför surrogatmoderskap inte borde tillåtas:
”Surrogatmoderskap kan medföra svåra problem. En kvinna som före graviditeten samtyckt till att ”låna ut” sin livmoder kan senare ändra uppfattning vilket kan medföra svåra konflikter mellan inblandade parter. I dessa konflikter blir barnet oundvikligen indraget.

Regeringen anser att surrogatmoderskap inte är etiskt försvarbart och att det därför inte ska tillåtas.”

Vi delar fortfarande den syn som den förra redovisade för tio år sedan.
Vårt resonemang bygger på hänsyn till människans värdighet och integritet. Människan är i enlighet med ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne eller använda henne som ett medel. Denna människosyn brukar beskrivas som att människan är en person, vilket innebär att varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.
Jag hävdar utifrån barnperspektivet och på grund av de risker för exploatering som surrogatmoderskap för med sig att vi ska avslå de motioner som vill öppna upp för ny lagstiftning. Kvinnors kroppar ska inte bli en handelsvara. Det är därför som jag idag i socialutskottet har avlämnat en reservation tillsammans med Eva Olofsson från vänsterpartiet.
Anders Andersson (KD) – ledamot i socialutskottet

Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen

Lämna gärna en kommentar