Inför meddelarskydd i privat vård

Nyheten uppdaterades 2011-12-05 15:44

I den offentliga vården har personal meddelarskydd, och repressalieförbud gäller för arbetsgivaren. Det är en säkerhetsgarant för att människor i behov av vård inte ska bli utsatta för missförhållanden. Detta borde gälla även i den vården, menar skribenterna.

Att kunna påtala missförhållanden inom skattefinansierade verksamheter när det gäller vård, skola och omsorg är en viktig del av vår demokrati och för insyn och granskning av verksamhet. Men om verksamheten övergår i privat regi upphör för anställda och det är saklig grund för uppsägning att bryta mot lojalitetsplikten som anställda har mot sin arbetsgivare.

Går man ut på nätet och söker på privata vårdgivare och klagomål får man väldigt många träffar som vittnar om vårdgivare som får allvarlig kritik av länsstyrelsen för framförallt låg bemanning, betydligt lägre än vad som är avtalat vid tillståndsgivning för att få driva verksamheten, bristande rutiner vid medicinering, brister i dokumentation och kvalitetsarbete.

Dessa brister kommer fram när länsstyrelsen gör oanmälda besök och man frågar sig hur stort mörkertalet är när länsstyrelserna omöjligt kan hänga med i den takt som verksamheterna övergår i privat regi i borgerligt styrda kommuner och landsting.

Länsstyrelsens oanmälda besök aktualiseras ofta av att anhöriga slagit larm om missförhållanden. Även har påtalat problemet i granskningen ”Styrning av privat äldreomsorg”, där man granskat statens ansvar för att säkra kvaliteten i privat äldreomsorg.

Där säger man bland annat att varken , länsstyrelserna eller socialstyrelsen tar ansvar fullt ut för att säkra kvaliteten i privat äldreomsorg och att det kan vara svårt för personalen att veta vad de får säga om sin arbetsplats. Personalen får å ena sidan inte röja företagshemligheter, men är å andra sidan skyldig att anmäla allvarliga missförhållanden enligt lex Sarah.

I rapporten riktar Riksrevisionen kritik mot regeringen för att den inte skaffat sig tillräcklig kunskap om äldreomsorg i privat regi och om denna fungerar tillfredsställande. Insynen är enligt Riksrevisionen sämre hos privata utförare, till exempel genom att medborgare inte har samma rätt att ta del av handlingar som i offentlig verksamhet.

Att personal har meddelarskydd, och att repressalieförbud gäller för arbetsgivaren, är en säkerhetsgarant för att människor i behov av vård och omsorg inte ska bli utsatta för missförhållanden.

Föreningen grävande journalister har låtit genomföra en enkätundersökning bland riksdagsledamöterna i maj 2009. Resultatet av denna undersökning visar att stödet för att utvidga meddelarskyddet till att även omfatta anställda i privata företag som utför tjänster på entreprenad åt offentlig verksamhet är betydligt starkare i riksdagen än i regeringen.

Men åsikterna går isär inom allianspartierna. Medan majoriteten av riksdagsledamöterna i Folkpartiet, Centern och Krisdemokraterna, som svarade på enkäten, tycker att skyddet för personal i privata företag är för dåligt, anser de flesta av moderaterna att det är bra som det är idag.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker samtliga att meddelarskyddet ska omfatta även privata företag som driver skattefinansierad offentlig verksamhet.
Vi socialdemokrater har drivit denna fråga i riksdagen i flera år men våra motioner har avslagits av samtliga partier i den borgerliga regeringen. Vi har försökt att få frågan behandlad i yttrandefrihetskommittén, men fått avslag på grund av tidsbrist. Troligtvis för att Moderaterna tycker att det är bra som det är. Men är det bra som det är med tanke på vad som händer inom privat äldreomsorg i landet?

Phia Andersson (S)

riksdagsledamot, ledamot i konstitutionsutskottet och i yttrandefrihetskommittén

Helene Petersson (S)

riksdagsledamot, ledamot i konstitutionsutskottet och i yttrandefrihetskommittén

Källa: Borås Tidning

Lämna gärna en kommentar