Förändring av akutsjukvården i Bleking

Nyheten uppdaterades 2012-03-23 7:02

Under en längre tid har frågan om hur akutsjukvården i västra kan organiseras med de förutsättningar som finns, diskuterats.
Vi menar att det finns anledning för några klargöranden vad gäller akutsjukvårdens organisation och de faktiska förutsättningar som råder.
En tjänstemannautredning, där bland annat berörda verksamhetschefer på sjukhuset ingått, har redovisat möjliga alternativ kring akutmottagningen i Karlshamn och också lagt ett antal förslag som nu landstingsfullmäktige ska ta ställning till.
Syftet är att skapa en trygg och patientsäker verksamhet samt åtgärda de bemannings- och kompetensbrister avseende jourläkare som Socialstyrelsen påpekat i sin granskning av akutmottagningen i Karlshamn. Att inte göra någonting alls är inget alternativ.

Nu finns det en bred politisk majoritet som ställer sig bakom utredningen med några gemensamma tillägg. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är eniga.
Om och i så fall hur Moderaterna och Sverigedemokraterna tänker ha någon åsikt i frågan är i skrivande stund oklart. Än så länge säger de bara nej.

Utredningsförslaget innebär:
Öppettider för akutmottagningen i Karlshamn måndag – söndag kl 8.00 -19.00. Patienter som anländer före kl 19.00 behandlas färdigt.
Akutmottagningen i Karlshamn bemannas med medicin- och kirurgjourläkare.
Medicinläkare ska finnas dygnet runt på sjukhuset i Karlshamn för inneliggande patienter.
Den särskilda ”Betaljouren” som funnits kvällar och helger i Karlshamn försvinner i och med att öppettiderna begränsas.
Direktinläggning på vårdavdelning dygnet runt för särskilda patientgrupper (inledningsvis stroke-, dialys- och patienter) i Karlshamn.
Akutmottagningen i Karlshamn byter namn till Närakut.
Primärvårdens jourcentral ska finnas kvar på samma sätt som idag, med öppettid vardagar kl 17.00 -21.00 och lördag-söndag kl 8.00 -21.00.

Till detta läggs, efter den politiska behandlingen i hälso- och sjukvårdsberedningen, också:
Ambulans ska vid behov ha möjlighet att kontakta Blekingesjukhuset i Karlshamn för hjälp med medicinskt kritiska patienter.
Dagambulansen övergår till dygnet runt-ambulans den 1 september, om ett ökat behov av transporter inte kan tillgodoses på annat sätt.
Frågan om direktinläggning på vårdavdelning av äldre medicinpatienter som inte har livshotande tillstånd ska snarast utredas.
I samband med utvärderingen av Hälsovalet bör jourcentralens öppettider prövas med ambition att öka dessa till kl 22.00.
En avstämning av förändringarna ska ske efter sex månader och en fullständig utvärdering ska ske efter ett år

För oss är det viktigt att vi kan erbjuda en bra akutvård i hela länet. En akutsjukvård som fungerar på ett bra sätt, som uppfyller kraven på kvalitet och patientsäkerhet och som vi alla kan känna oss trygga med.
När en olycka eller något oförutsett händer ska det finnas tillgång till bra hjälp inom kort tid. När vi ringer 112 utlarmas ambulans, som tar patienten till rätt vårdenhet.
Vid olycksfall eller akut sjukdom är det viktigt med bra utrustade ambulanser med kompetent personal som kan ge bra och snabb hjälp vid olycksplatsen.

Strokevården blir kvar i Karlshamn dygnet runt. Dessutom kommer kända dialyspatienter och palliativa patienter att kunna direktinläggas på vårdavdelning i Karlshamn dygnet runt.
Om en allvarlig trafik- eller arbetsplatsolycka inträffar gäller, precis som idag, direkt ambulanstransport till Kristianstad eller . Hjärtinfarktspatienter kommer att transporteras till , där intensivvård och finns. Förutom i Karlskrona finns thoraxkliniker endast vid universitetssjukhusen.

Åtgärderna som nu vidtas har sin grund i Socialstyrelsens påpekanden om patientsäkerhet och inte i ekonomiska överväganden.
Vi har inte tillgång till och kan inte rekrytera det stora antal läkare som skulle behövas för att välja något annat alternativ än utredningens förslag.
Vi är medvetna om att patientströmmen till akutmottagningen i Kristianstad med all sannolikhet kommer att öka och har med det i vår bedömning.
Vår bestämda uppfattning är att de åtgärder som nu vidtas är de under rådande förutsättningar bästa för att upprätthålla en akutvård i hela länet som uppfyller kraven på kvalitet och patientsäkerhet.
Kalle Sandström?
Landstingsstyrelsens ordförande
Per-Ola Mattsson
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Jeanette Andréasson-Sjödin?
Landstingsstyrelsens 1:e vice. ordförande?

Källa: Blekinge Läns Tidning

Lämna gärna en kommentar