”Slopa åldersgränser inom sjukvården”

Nyheten uppdaterades 2011-11-23 18:42

Alexandra Charles och Margó Ingvardsson

Fördomar mot äldre som leder till ringaktning och skapar inga .

Alexandra Charles och Margó Ingvardsson

Hur är det möjligt att en utredning med uppgift att föreslå ett mot , kan förorda att skall legitimeras i vissa fall?

Gör ett tankeexpriment att det istället handlar om förstärkt skydd mot diskriminering av homosexualitet eller annan etnicitet än svensk, och skulle föreslå att om likabehandling medför ökade kostnader så skall skyddslagen inte gälla? Då skulle med all säkerhet denna uppenbara homofobi och rasism skapa rubriker i medierna. Men ålderism, fördomar mot äldre som leder till ringaktning och diskriminering skapar inga rubriker.

I grunden är det ålderismen som möjliggör dagens äldrevårdsskandaler.

På regeringens bord ligger nu ett utredningensbetänkande, SOU:2010/60. Utredningens uppdrag har varit att säkerställa samma nivå av skydd mot diskriminering oavsett diskrimineringsgrund. I den lagstiftning som finns idag är inte skyddet mot diskriminering på grund av ålder lika omfattande som för de andra diskrimineringsgrunderna. Därför har utredningen haft i uppdrag att utöka skyddet till att även gälla varor, tjänster och bostäder, allmän sammankomst och offentlig tillställning, och sjukvården, socialtjänsten, socialförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, studiestöd och offentlig anställning.

En utökad diskrimineringslagstiftning är en mycket efterlängtad reform. Diskriminerande attityder till äldre är ett hinder för att tillgodose äldres rätt till vård, omsorg, undersökningar och behandlingar i sjukvården på samma villkor som yngres.

I utredningen, som skall ligga till grund för den kommande propositionen förs ett märkligt resonemang om åldersdiskriminering när det gäller vilka som till mammografi-screening. Utredningens slutsats är att mammografiscreeningen bör omfattas av undantag från diskrimineringslagstiftningen. Som anförs att socialstyrelsens riktlinjer inte är bindande för sjukvårdshuvudmännen eftersom kommuner och landsting har rätt till självbestämmande. Visserligen, skriver utredningen, förbjuder hälso- och sjukvårdslagen att ålder utgör en prioriteringsgrund, men då detta bara är en ramlag får landstingen själva besluta om vilka åldersgränser som skall tillämpas.

Med den skrivningen legitimerar utredningen den åldersdiskriminering som nu tillämpas i hälso- och sjukvården när det gäller mammografiundersökningar. Det finns skäl att misstänka att undantaget för mammografin kan bli prejudicerande även för andra undersökningar och behandlingar i sjukvården.

Nästan hälften av alla landsting följer inte socialstyrelsens riktlinjer om att alla kvinnor i åldersgruppen 40-74 år regelbundet skall kallas till allmänna hälsokontroller med mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer. Alltför många landsting underlåter att kalla kvinnor som fyllt 70 år trots att forskningen visat att risken för bröstcancer ökar med åldern. Medianåldern för insjuknande är 64 år. Att även gruppen över 70 år kallas till screening regelbundet kan vara livsavgörande för den enskilda kvinnan. Att underlåta att följa socialstyrelsens riktlinjer är åldersdiskriminering.

Ytterligare ett märkligt undantag försvaras i utredningen. Det gäller den rätt till som vissa handikapp medför. Idag är till kopplad till åldersgränsen 65 år. Men då rätten att kvarstå i arbetslivet är fastställd till 67 år borde även åldersgränsen för rätten till ändras. Annars blir konsekvensen att den som på grund av handikapp behöver en bil för att arbeta, inte har samma möjlighet som alla andra att stanna kvar i arbetslivet.

Det är vår förhoppning att regeringen i den kommande propositionen visar att åldersdiskriminering är lika förkastligt som all annan diskriminering. Och för att få en verklig attitydförändring till äldre måste medicinskt omotiverade åldersgränser slopas. Eventuella ekonomiska skäl att fortsätta diskrimineringen av äldre är lika skamligt som att diskriminera någon annan grupp av kostnadsskäl.

ALEXANDRA CHARLES

MARGÓ INGVARDSSON

1,6 miljoner klubben

Källa: SvD - Startsidan

Lämna gärna en kommentar